PRAVILA O PRIVATNOSTI

Veoma nam je drago što ste pokazali interesovanje za naše preduzeće. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment Uzin Utz Srbija d.o.o. Korišćenje internet stranica Uzin Utz Srbija d.o.o. moguće je bez navođenja ličnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi da koristi posebne usluge preduzeća preko naše web stranice, obrada ličnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna i ne postoji zakonski osnov za takvu obradu, obično dobijamo saglasnost od nosioca podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj lica na koje se podaci odnose, uvek će biti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju na Uzin Utz Srbija d.o.o. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše preduzeće želi da obavesti širu javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Štaviše, subjekti podataka su informisani, putem ove izjave o zaštiti podataka, o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, Uzin Utz Srbija d.o.o. je sproveo brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio najpotpuniju zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prenos podataka zasnovan na internetu može u principu imati bezbednosne praznine, tako da apsolutna zaštita možda neće biti zagarantovana. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan da nam prenese lične podatke na alternativne načine, npr. telefonom.


1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka Uzin Utz Srbija d.o.o. zasniva se na terminima koje je koristio evropski zakonodavac za usvajanje Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba da bude čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, prvo bismo želeli da objasnimo korišćenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sledeće termine:

a) Lični podaci

Lični podaci označavaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice („subjekt podataka“). Fizičko lice koje se može identifikovati je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

b) Subjekt podataka

Subjekt podataka je svako identifikovano ili identifikovano fizičko lice, čije lične podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bilo da se koriste automatizovanim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje putem prenosa, širenja ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanja ili kombinovanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je obeležavanje sačuvanih ličnih podataka sa ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profilisanje

Profilisanje znači svaki oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od upotrebe ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču učinka tog fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferencija, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanja.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da su podložne tehničkim i organizacionim merama kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanom ili identifikovanom fizičkom licu.

g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

Rukovalac ili rukovalac odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriterijumi za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili države članice.

h) Obrađivač

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.

i) Primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ kome se lični podaci otkrivaju, bilo treće lice ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primiti lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa pravom Unije ili države članice neće se smatrati primaocima; obrada tih podataka od strane tih javnih organa biće u skladu sa važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

j) Treća strana

Treće lice je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili telo koje nije subjekt podataka, rukovalac, obrađivač i lica koja su, pod direktnim ovlašćenjem kontrolora ili obrađivača, ovlašćena da obrađuju lične podatke.

k) Pristanak

Saglasnost nosioca podataka je svaka slobodno data, konkretna, informisana i nedvosmislena naznaka želja subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom radnjom, označavaju saglasnost za obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju.


2. ime i adresa kontrolora

Rukovalac za potrebe Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primenjuju u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

UZIN UTZ SRBIJA D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 43
11041 Beograd
Srbija

Telefon: +381 (11) 3989 044

Email: rs@uzin-utz.com
Website: rs.uzin.com


3. Ime i adresa službenika za zašitu podataka

Službenik za zaštitu podataka kontrolora je:

Tanja Perišić
UZIN UTZ SRBIJA D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 43
11041 Beograd
Srbija

Telefon: +381 (11) 3989 044

Email: tanja.perisic@uzin-utz.com
Website: rs.uzin.com

Bilo koji subjekt podataka može, u bilo kom trenutku, direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i sugestijama u vezi sa zaštitom podataka.


4. KOLAČIĆI

Internet stranice Uzin Utz Srbija d.o.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u računarskom sistemu preko internet pretraživača.

Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojih Internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni određenom Internet pretraživaču u kojem je kolačić sačuvan. Ovo omogućava posećenim internet sajtovima i serverima da razlikuju pojedinačni pregledač subjekta podataka od drugih Internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Određeni Internet pretraživač se može prepoznati i identifikovati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korišćenjem kolačića, Uzin Utz Srbija d.o.o. može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su lakše za korišćenje koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizovati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je ranije pomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je da olakša korisnicima korišćenje naše web stranice. Korisnik web-sajta koji koristi kolačiće, npr. ne mora da unosi pristupne podatke svaki put kada se pristupi web stranici, jer to preuzima web lokacija, a kolačić se na taj način čuva u računarskom sistemu korisnika. Drugi primer je kolačić korpe za kupovinu u onlajn prodavnici. Internet prodavnica pamti artikle koje je kupac stavio u virtuelnu korpu putem kolačića.

Subjekt podataka može, u bilo kom trenutku, da spreči postavljanje kolačića preko naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Štaviše, već postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim popularnim internet pretraživačima. Ako subjekt podataka deaktivira podešavanje kolačića u korišćenom Internet pretraživaču, možda neće sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti upotrebljive.
 

5. Google analitika

Ako ste dali svoju saglasnost, ova web lokacija koristi Google Analitics 4, uslugu web analitike koju pruža Google LLC. Odgovorna strana za korisnike u EU/EEA i Švajcarskoj je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrov St, Dablin, D04 E5V5, Irska („Google“).

Obim obrade
Google analitika koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vašeg korišćenja naših web stranica. Informacije prikupljene pomoću kolačića o vašem korišćenju ove web stranice uglavnom se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju.

Google analitika 4 ima podrazumevano omogućenu anonimizaciju IP adrese. Zbog anonimnosti IP adrese, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti preneta na Google server u SAD i tamo skraćena. Prema Google-u, IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google analitike neće biti spojena sa drugim Google podacima.

Tokom posete web-sajtu, vaše ponašanje korisnika se beleži u obliku „događaja“. Događaji mogu biti:

 • Prikazi stranice
 • Prva poseta web stranici
 • Početak sesije
 • Vaša „puta klika“, interakcija sa web-sajtom
 • Pomeranje (kad god korisnik skroluje do dna stranice (90%))
 • klikovi na spoljne veze
 • interni upiti za pretragu
 • interakcija sa video zapisima
 • preuzimanja datoteka
 • viđeni/kliknuti oglasi
 • podešavanja jezika

Takođe snimljeno:

 • Vaša približna lokacija (region)
 • vaša IP adresa (u skraćenom obliku)
 • tehničke informacije o vašem pretraživaču i krajnjim uređajima koje koristite (npr. podešavanje jezika, rezolucija ekrana)
 • vašeg internet provajdera
 • URL upućivača (preko kojeg web sajta/medija za oglašavanje ste došli na ovu web lokaciju)

Svrhe obrade
U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg pseudonimnog korišćenja web lokacije i za sastavljanje izveštaja o aktivnostima web stranice. Izveštaji koje pruža Google analitika služe za analizu učinka naše web stranice i uspeh naših marketinških kampanja.

Primaoci
Primaoci podataka su/mogu biti:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska (kao obrađivač prema članu 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai Mountain Viev, CA 94043, SAD
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkvai Mountain Viev, CA 94043, SAD

Ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti podacima koje čuva Google.

Transfer iz treće zemlje
Ukoliko se podaci obrađuju van EU/EEA i ne postoji nivo zaštite podataka koji odgovara evropskom standardu, zaključili smo standardne ugovorne klauzole EU sa pružaocem usluga kako bismo uspostavili odgovarajući nivo zaštite podataka. Matična kompanija kompanije Google Ireland, Google LLC, nalazi se u Kaliforniji, SAD. Ne može se isključiti transfer podataka u SAD i pristup američkih vlasti podacima koje čuva Google. SAD se trenutno smatraju trećom zemljom iz perspektive zaštite podataka. Tamo nemate ista prava kao u EU/EEA. Možda nemate pravo na pravni lek protiv pristupa vlasti.

Trajanje skladištenja
Podaci koje šaljemo i povezani sa kolačićima se automatski brišu nakon 14 meseca. Brisanje podataka čiji je rok čuvanja dostignut se dešava automatski jednom mesečno.

Pravni osnov
Pravni osnov za ovu obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. lit. a GDPR.

Opoziv
Možete opozvati svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost. Zakonitost obrade izvršene na osnovu saglasnosti do opoziva ostaje nepromenjena.

Takođe možete sprečiti skladištenje kolačića od samog početka tako što ćete podesiti softver svog pretraživača na odgovarajući način. Međutim, ako konfigurišete svoj pretraživač da odbije sve kolačiće, to može dovesti do ograničenja funkcionalnosti na ovoj i drugim veb lokacijama. Pored toga, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) za Google i obradu ovih podataka od strane Google-a, tako što ćete

a. ne davanje saglasnosti za podešavanje kolačića ili
b. preuzimanje i instaliranje dodatka za pregledač za onemogućavanje Google analitike
OVDE.

Za više informacija o uslovima korišćenja Google analitike i Google-ovoj politici privatnosti, posetite https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ i na https://policies.google.com/?hl=sr.


6. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Web stranica Uzin Utz Srbija d.o.o. prikuplja niz opštih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizovani sistem pozove web lokaciju. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u fajlovima evidencije servera. Prikupljeni mogu biti (1) tipovi i verzije pretraživača koji se koriste, (2) operativni sistem koji koristi sistem za pristup, (3) web lokacija sa koje pristupni sistem dolazi do naše web stranice (tzv. upućivači), (4) pod - web stranice, (5) datum i vreme pristupa Internet sajtu, (6) adresu internet protokola (IP adresa), (7) provajder Internet usluga sistema za pristup, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Kada koristi ove opšte podatke i informacije, Uzin Utz Srbija d.o.o. ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umesto toga, ove informacije su potrebne da (1) ispravno isporučimo sadržaj naše web stranice, (2) optimizujemo sadržaj naše web stranice kao i njene reklame, (3) obezbedimo dugoročnu održivost naših sistema informacionih tehnologija i tehnologije web stranice, i (4) obezbedi organima za sprovođenje zakona informacije neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada. Zbog toga Uzin Utz Srbija d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, u cilju povećanja zaštite podataka i bezbednosti podataka našeg preduzeća, kao i da obezbedi optimalan nivo zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci serverskih log fajlova se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje daje subjekt podataka.


7. DOCUSIGN

Koristimo platformu za upravljanje transakcijama DocuSign. Dobavljač usluge je američka kompanija DocuSign, Inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. SAD.

Kada dostavite dokumente u DocuSign, mi prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke. Da bi se obezbedio i dokumentovao zakonski usklađen potpis, kao i valjano zaključivanje ugovora, generalno se obrađuju sledeći podaci - u zavisnosti od odgovarajuće forme potpisa:

 • Ime, korisničko ime, email adresa, broj telefona kao i poštanska adresa v.d.
 • Dokumentacija o aktivnostima i statusnim promenama uklj. datum i vreme (npr. otprema, potpis, odbijanje, prosleđivanje, otkazivanje)
 • Tip potpisa i metod autentifikacije koji se koristi
 • Metapodaci o transakciji, istoriji dokumenta i predmetu
 • Informacije o sistemu, kao što su IP adrese, kao i drugi onlajn identifikatori i podaci o lokaciji, ako su primenljivi.

Kada pružate uslugu DocuSign, lične podatke mogu da obrađuju procesori sa sedištem u SAD (npr. u kontekstu usluga podrške ili prenosa podataka o transakcijama).

Želimo da istaknemo da SAD nisu bezbedna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka EU. Američke kompanije mogu biti u obavezi da predaju lične podatke bezbednosnim vlastima, a da vi kao subjekt podataka ne budete u mogućnosti da preduzmete pravne mere protiv toga. Stoga se ne može isključiti da vlasti SAD (npr. obaveštajne službe) mogu da obrađuju, procenjuju i trajno čuvaju vaše podatke koji se nalaze na serverima u svrhe praćenja. Mi nemamo uticaja na ove aktivnosti obrade.

DocuSign obezbeđuje odgovarajuće garancije za prenos zahtevan prema čl. 46 (1) DSGVO putem zvanično odobrenih obavezujućih internih propisa o zaštiti podataka (tzv. obavezujuća korporativna pravila - BCR) u skladu sa čl. 46 II b) u vezi sa čl. 47 GDPR. Trenutno važeća obavezujuća korporativna pravila DocuSign-a mogu se naći na: https://vvv.docusign.com/trust/privaci/binding-corporate-rules.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na DocuSign-u možete pronaći na: https://vvv.docusign.com/privaci

Vaši podaci će biti izbrisani iz naših sistema čim više ne budu potrebni za ispunjavanje svrhe za koju su prikupljeni.

Upotreba DocuSign-a služi legitimnom interesu formalnog pojednostavljenja i ubrzanja procesa legalnog potpisivanja dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa. Pravni osnov za početnu obradu ličnih podataka je stoga čl. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Ako se kao ugovorna strana sami elektronski potpisujete putem DocuSign-a, pristajete na elektronski potpis putem DocuSign-a. Pravni osnov za ovu obradu je vaš pristanak prema čl. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Upotreba DocuSign-a nije obavezna i konvencionalni potpis je i dalje moguć.

Dokument potpisan preko DocuSign-a redovno je osnova za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge ili naknade; dalja neophodna obrada se tada zasniva na čl. 6 para. 1 lit. b) GDPR.


8. Pretplata na naše biltene

Na web stranici Uzin Utz Srbija d.o.o., korisnicima je data mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. Maska unosa koja se koristi za ovu svrhu određuje koji se lični podaci prenose, kao i kada se bilten naruči od kontrolora.

Uzin Utz Srbija d.o.o. redovno informiše svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o poslovnim ponudama. Bilten preduzeća može da primi subjekt podataka samo ako (1) subjekt podataka ima važeću adresu e-pošte i (2) subjekt podataka se registruje za slanje biltena. E-mail sa potvrdom biće poslat na adresu e-pošte koju je subjekt podataka registrovao po prvi put za slanje biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ova potvrdna e-pošta se koristi da dokaže da li je vlasnik e-mail adrese kao subjekta podataka ovlašćen da prima bilten.

Tokom registracije za bilten, takođe čuvamo IP adresu računarskog sistema koju je dodelio provajder Internet usluga (ISP) i koristio je nosilac podataka u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se kasnije razumela (moguća) zloupotreba e-mail adrese subjekta podataka, te stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Lični podaci prikupljeni kao deo registracije za bilten će se koristiti samo za slanje našeg biltena. Pored toga, pretplatnici na bilten mogu biti obavešteni putem e-pošte, sve dok je to neophodno za rad usluge biltena ili registraciju u pitanju, jer bi to mogao biti slučaj u slučaju izmena u ponudi biltena, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenošenja ličnih podataka prikupljenih putem biltena trećim licima. Subjekat podataka može da prekine pretplatu na naš bilten u bilo kom trenutku. Saglasnost za čuvanje ličnih podataka, koju je subjekt podataka dao za slanje biltena, može se opozvati u bilo kom trenutku. U svrhu opoziva saglasnosti, odgovarajući link se nalazi u svakom biltenu. Takođe je moguće odjaviti se sa biltena u bilo kom trenutku direktno na web stranici kontrolora, ili to saopštiti kontroloru na drugi način.


9. Bilten-praćenje

Bilten Uzin Utz Srbija d.o.o. sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-poruke, koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke evidencije. Ovo omogućava statističku analizu uspeha ili neuspeha onlajn marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, Uzin Utz Srbija d.o.o. može da vidi da li je i kada je e-mail otvorio subjekt podataka, i koje veze u e-poruci su pozvali subjekti podataka.

Takve lične podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u biltenima, kontrolor čuva i analizira kako bi optimizovao isporuku biltena, kao i da bi sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima. Subjekti podataka imaju pravo u bilo kom trenutku da opozovu dotičnu posebnu izjavu o saglasnosti izdatu putem postupka dvostrukog prihvatanja. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove lične podatke. Uzin Utz Srbija d.o.o. automatski smatra odustajanje od prijema biltena kao opoziv.


10. Mogućnost kontakta preko sajta

Internet stranica Uzin Utz Srbija d.o.o. sadrži informacije koje omogućavaju brz elektronski kontakt sa našim preduzećem, kao i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresa). Ako subjekt podataka kontaktira kontrolora putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, lični podaci koje prenosi subjekt podataka se automatski čuvaju. Takvi lični podaci koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroloru podataka čuvaju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Nema prenosa ovih ličnih podataka trećim licima.


11. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Rukovalac podataka će obrađivati i čuvati lične podatke subjekta podataka samo u periodu koji je neophodan za postizanje svrhe skladištenja, ili u meri u kojoj je to odobrilo evropski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima kontrolor podleže. do.

Ako svrha skladištenja nije primenljiva, ili ako istekne rok čuvanja koji je propisao evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.


12. Prava subjekta podataka

a) Pravo na potvrdu

Svaki subjekt podataka imaće pravo koje mu daje evropski zakonodavac da od kontrolora dobije potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na potvrdu, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u kontroloru.

b) Pravo pristupa

Svaki nosilac podataka ima pravo koje mu daje evropski zakonodavac da od kontrolora dobije besplatne informacije o svojim ličnim podacima koji se čuvaju u bilo kom trenutku i kopiju ovih informacija. Štaviše, evropske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sledećim informacijama:

Osim toga, subjekt podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, subjekt podataka ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim merama u vezi sa prenosom.

Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na pristup, on ili ona mogu, u bilo koje vreme, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u kontroloru.

 • svrhe obrade
 • kategorije ličnih podataka o kojima se radi
 • primaoce ili kategorije primalaca kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • gde je moguće, predviđeni period za koji će se lični podaci čuvati, ili, ako nije moguće, kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda
 • postojanje prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka, ili ograničenje obrade ličnih podataka koji se tiču subjekta podataka, ili da se uloži prigovor na takvu obradu
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu
 • kada se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, iz člana 22(1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaju i predviđenim posledicama takve obrade za subjekta podataka

c) Pravo na ispravku

Svaki subjekt podataka imaće pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i davanje dopunske izjave.

Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u kontroloru.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki nosilac podataka ima pravo koje mu daje evropski zakonodavac da od kontrolora zatraži brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odlaganja, a rukovalac će imati obavezu da izbriše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja ako postoji jedan od sledećih razloga primenjuje se sve dok obrada nije neophodna:

Ako postoji jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka koje čuva Uzin Utz Srbija d.o.o., on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u kontroloru. Zaposleni u Uzin Utz Srbija d.o.o. će odmah obezbediti da se zahtev za brisanje odmah ispuni.

Kada je kontrolor objavio lične podatke i obavezan je u skladu sa članom 17(1) da izbriše lične podatke, rukovalac će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge kontrolori koji obrađuju lične podatke za koje je subjekat podataka zatražio brisanje od strane tih kontrolora bilo kakvih veza ili kopiranja ili replikacije tih ličnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u Uzin Utz Srbija d.o.o. će organizovati neophodne mere u pojedinačnim slučajevima.

 • Lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači saglasnost na kojoj se obrada zasniva u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR-a ili tačkom (a) člana 9(2) GDPR-a, i ako ne postoji drugi pravni teren za obradu.
 • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu sa članom 21(1) GDPR-a i ne postoje važniji legitimni razlozi za obradu, ili subjekt podataka prigovara obradi u skladu sa članom 21(2) GDPR-a.
 • Lični podaci su nezakonito obrađeni.
 • Lični podaci moraju biti izbrisani radi usaglašenosti sa zakonskom obavezom u pravu Unije ili države članice kojoj kontrolor podleže.
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informacionog društva iz člana 8(1) GDPR-a.

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki subjekt podataka imaće pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da dobije od kontrolora ograničenje obrade kada se primenjuje jedno od sledećeg:

Ako je jedan od gore navedenih uslova ispunjen, a subjekt podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koje čuva Uzin Utz Srbija d.o.o., on ili ona mogu u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u kontroloru. Zaposleni u Uzin Utz Srbija d.o.o. će organizovati ograničenje obrade.

 • Subjekat podataka osporava tačnost ličnih podataka, na period koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i subjekt podataka se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe.
 • Rukovaocu više nisu potrebni lični podaci za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 • Subjekt podataka je uložio prigovor na obradu u skladu sa članom 21(1) GDPR-a dok se ne proveri da li legitimni razlozi kontrolora imaju prednost nad onima na koje se podaci odnose.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki subjekt podataka imaće pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da primi lične podatke koji se odnose na njega ili nju, a koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. On ili ona ima pravo da te podatke prenese drugom kontroloru bez smetnji od strane rukovaoca kome su lični podaci dostavljeni, sve dok se obrada zasniva na pristanku u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR ili tačka (a) člana 9(2) GDPR-a, ili na ugovor u skladu sa tačkom (b) člana 6(1) GDPR-a, a obrada se vrši automatizovanim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su data rukovaocu.

Štaviše, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20(1) GDPR-a, subjekt podataka ima pravo da se lični podaci prenesu direktno od jednog kontrolora na drugog, kada je to tehnički izvodljivo i kada to ne čini. štetno utiču na prava i slobode drugih.

Da bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Uzin Utz Srbija d.o.o.

g) Pravo na prigovor

Svako lice na koje se podaci odnose imaće pravo koje mu je evropski zakonodavac odobrio da u bilo kom trenutku uloži prigovor, na osnovu njegove ili njene posebne situacije, na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, a koje se zasniva na tački (e) ili (f). ) člana 6(1) GDPR-a. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredbi.

Uzin Utz Srbija d.o.o. više neće obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo da pokažemo ubedljive legitimne osnove za obradu koje imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama subjekta podataka, ili za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu pravna potraživanja.

Ako Uzin Utz Srbija d.o.o. obrađuje lične podatke u svrhe direktnog marketinga, subjekt podataka ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. Ovo se odnosi na profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ako subjekt podataka prigovori Uzin Utz Srbija d.o.o. na obradu u svrhe direktnog marketinga, Uzin Utz Srbija d.o.o. više neće obrađivati lične podatke u ove svrhe.

Pored toga, subjekat podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu konkretnu situaciju, da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane Uzin Utz Srbija d.o.o. za naučne ili istorijske istraživačke svrhe, ili za statističke svrhe u skladu sa čl. 89(1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se sprovodi iz razloga javnog interesa.

Da bi iskoristio pravo na prigovor, subjekt podataka može kontaktirati bilo kog zaposlenog u Uzin Utz Srbija d.o.o. Pored toga, subjekt podataka je slobodan da u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EC, koristi svoje pravo na prigovor automatizovanim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizovano individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

 

Svaki nosilac podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte u vezi sa njim ili na sličan način značajno utiče na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije neophodno za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašćeno zakonom Unije ili države članice kojem kontrolor podleže i koje takođe propisuje doneti odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) nije zasnovana na izričitoj saglasnosti subjekta podataka.

Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) je zasnovana na izričitoj saglasnosti subjekta podataka, Uzin Utz Srbija d.o.o. će preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo da dobije ljudsku intervenciju od strane kontrolora, da izrazi svoje gledište i ospori odluku.

Ako subjekt podataka želi da koristi prava u vezi sa automatizovanim individualnim donošenjem odluka, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u Uzin Utz Srbija d.o.o.

i) Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

Svaki nosilac podataka ima pravo koje mu daje evropski zakonodavac da u bilo kom trenutku povuče svoj pristanak za obradu njegovih ili njenih ličnih podataka.

Ako subjekt podataka želi da iskoristi pravo na povlačenje saglasnosti, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u Uzin Utz Srbija d.o.o.


13. Zaštita podataka za aplikacije i procedure prijave

Rukovalac podataka prikuplja i obrađuje lične podatke podnosioca zahteva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se takođe može izvršiti elektronski. Ovo je posebno slučaj ako podnosilac prijave kontroloru podnese odgovarajuću dokumentaciju za prijavu putem e-pošte ili putem web obrasca na web stranici. Ukoliko rukovalac podataka zaključi ugovor o radu sa podnosiocem zahteva, dostavljeni podaci će se čuvati radi obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim uslovima. Ako kontrolor sa podnosiocem prijave ne zaključi ugovor o radu, dokumentacija prijave se automatski briše dva meseca nakon obaveštenja o odluci o odbijanju, pod uslovom da se brisanju ne protive drugi legitimni interesi rukovaoca.
 

14. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Facebook-a

Na ovoj web stranici, kontrolor ima integrisane komponente preduzeća Facebook. Fejsbuk je društvena mreža.

Društvena mreža je mesto za društvene sastanke na Internetu, onlajn zajednica, koja obično omogućava korisnicima da međusobno komuniciraju i komuniciraju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti Internet zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Facebook omogućava korisnicima društvenih mreža da uključe kreiranje privatnih profila, otpremanje fotografija i umrežavanje putem zahteva za prijateljstvo.

Operativna kompanija Facebook-a je Facebook, Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi van Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrisana Facebook komponenta (Facebook plug-ins), web pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka se automatski zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente sa Facebook-a preko Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tokom ove tehničke procedure, Facebook je obavešten o tome koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebook-u, Facebook detektuje sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tokom čitavog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koja konkretna podstranica našeg Interneta stranicu je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Facebook komponente i povezuju sa odgovarajućim Facebook nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Facebook dugmadi integrisanih u našu web stranicu, npr. dugme „Sviđa mi se“ ili ako subjekat podataka pošalje komentar, onda Facebook povezuje ove informacije sa ličnim Facebook korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Facebook uvek prima, preko Facebook komponente, informacije o poseti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebook tokom vremena poziva na našu web stranicu. Ovo se dešava bez obzira na to da li subjekt podataka klikne na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na Facebook nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Facebook naloga pre nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, a koja je dostupna na https://www.facebook.com/privacy/policy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Fejsbuka. Pored toga, tamo je objašnjeno koje opcije podešavanja Facebook nudi za zaštitu privatnosti subjekta podataka. Pored toga, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućavaju eliminaciju prenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti subjekt podataka da eliminiše prenos podataka na Facebook.


15. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontroler ima integrisane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalifikovati kao audiovizuelna platforma, koja omogućava korisnicima da dele fotografije i video zapise, kao i da šire takve podatke na drugim društvenim mrežama.

Operativna kompanija usluga koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana Instagram komponenta (Insta dugme), automatski se traži internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tokom ove tehničke procedure, Instagram postaje svestan koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagram, Instagram detektuje sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tokom celog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju konkretnu podstranicu našeg Interneta stranicu je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Instagram komponente i povezane su sa odgovarajućim Instagram nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Instagram dugmadi integrisanih na našoj web stranici, Instagram uparuje ove informacije sa ličnim Instagram korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Instagram dobija informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posetio našu web stranicu pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na Instagram u vreme poziva na našu web lokaciju. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na dugme Instagram ili ne. Ako takav prenos informacija na Instagram nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Instagram naloga pre nego što se uputi poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se preuzeti pod https://privacycenter.instagram.com/.


16. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Xing-a

Na ovoj veb stranici, kontroler ima integrisane komponente XING-a. XING je društvena mreža zasnovana na Internetu koja korisnicima omogućava povezivanje sa postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Pojedinačni korisnici mogu kreirati svoj lični profil na XING-u. Kompanije mogu, npr. kreirajte profile kompanije ili objavite poslove na XING-u.

Operativna kompanija XING-a je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana XING komponenta (XING plug-in), internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka se automatski zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće XING komponente XING-a. Dodatne informacije o XING dodatku se mogu naći na https://dev.xing.com/plugins. Tokom ove tehničke procedure, XING stiče saznanja o tome koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na XING, XING detektuje sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tokom celog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju konkretnu podstranicu našeg Interneta stranicu je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko XING komponente i povezuju sa odgovarajućim XING nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na dugme XING integrisano na našoj internet stranici, npr. dugme „Deli“, zatim XING dodeljuje ove informacije ličnom XING korisničkom nalogu subjekta podataka i čuva lične podatke.

XING dobija informacije preko XING komponente da je subjekt podataka posetio našu web stranicu, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na XING u vreme poziva na našu web lokaciju. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na XING komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na XING nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona to može sprečiti tako što će se odjaviti sa svog XING naloga pre nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Odredbe o zaštiti podataka koje je objavio XING, a koje su dostupne pod www.xing.com/privacy, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane XING-a.

Pored toga, XING je objavio obaveštenja o privatnosti za dugme za deljenje XING ispod https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


17. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju YouTube-a

Na ovoj web stranici, kontrolor ima integrisane komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućava izdavačima video snimaka da besplatno postavljaju video klipove i drugim korisnicima, koji takođe omogućava besplatno pregledanje, pregled i komentarisanje istih. YouTube vam omogućava da objavljujete sve vrste video zapisa, tako da možete pristupiti i punim filmovima i TV emisijama, kao i muzičkim spotovima, trejlerima i video zapisima koje su napravili korisnici preko internet portala.

Operativna kompanija YouTube-a je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrov Street, Dublin, D04 E5V5, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka da biste preuzeli prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTube-u možete dobiti na www.youtube.com/it/about/en/. Tokom ove tehničke procedure, YouTube i Google stiču saznanja o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube-u, YouTube prepoznaje sa svakim pozivom na podstranicu koja sadrži YouTube video, koju konkretnu podstranicu naše internet stranice je posetio subjekt podataka. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i dodeljuju se odgovarajućem YouTube nalogu subjekta podataka.

YouTube i Google će dobiti informacije preko YouTube komponente da je subjekt podataka posetio našu web lokaciju, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu web lokaciju prijavljen na YouTube; ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na YouTube video ili ne. Ako takav prenos ovih informacija YouTube-u i Google-u nije poželjan za subjekta podataka, dostava može biti sprečena ako se subjekt podataka odjavi sa sopstvenog YouTube naloga pre nego što se izvrši poziv na našu web lokaciju.

YouTube-ove odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://policies.google.com/privacy?hl=sr, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.


18. Pravni osnov za obradu

Art. 6(1) lit. GDPR služi kao pravni osnov za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekat podataka strana, kao što je slučaj, na primer, kada su operacije obrade neophodne za isporuku dobara ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na osnovu člana 6(1) lit. b GDPR. Isto važi i za takve operacije obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju upita u vezi sa našim proizvodima ili uslugama. Da li naše preduzeće podleže zakonskoj obavezi kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je za ispunjenje poreskih obaveza, obrada je zasnovana na čl. 6(1) lit. c GDPR. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, godine, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije bi morali da budu prosleđeni lekaru, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada zasnivala na čl. 6(1) lit. d GDPR. Konačno, radnje obrade mogu se zasnivati na članu 6(1) lit. f GDPR. Ovaj pravni osnov se koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje vodi naša kompanija ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovna prava i slobode subjekta podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Takvi postupci obrade su posebno dozvoljeni jer ih je posebno pomenuo evropski zakonodavac. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Prevod 47, rečenica 2 GDPR).


19. Legitimni interesi koje vodi kontrolor ili treća strana

Kada se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6(1) lit. f GDPR naš legitimni interes je da svoje poslovanje obavljamo u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.


20. Period za koji će se lični podaci čuvati

Kriterijum koji se koristi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski rok čuvanja. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu neophodni za ispunjenje ugovora ili iniciranje ugovora.


21. Pružanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; Uslov neophodan za sklapanje ugovora; Obaveza nosioca podataka da pruži lične podatke; moguće posledice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je davanje ličnih podataka delimično obavezno po zakonu (npr. poreski propisi) ili može takođe proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno zaključiti ugovor da nam nosilac podataka dostavi lične podatke, koje mi naknadno moramo obraditi. Subjekat podataka je, na primer, dužan da nam pruži lične podatke kada naša kompanija potpiše ugovor sa njim ili njom. Nedostavljanje ličnih podataka bi za posledicu imalo da se ugovor sa subjektom podataka ne bi mogao zaključiti. Pre nego što nosilac podataka pruži lične podatke, nosilac podataka mora kontaktirati bilo kog zaposlenog. Zaposleni pojašnjava nosiocu podataka da li je davanje ličnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza davanja ličnih podataka i posledice nedostavljanja ličnih podataka. podataka.


22. Postojanje automatizovanog odlučivanja

Kao odgovorna kompanija, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.

Ovu Politiku privatnosti kreirao je Generator politike privatnosti DGD – Vaš eksterni DPO koji je razvijen u saradnji sa Nemačkim advokatima iz VILDE BEUGER SOLMECKE, Keln.

Instalacioni sistemi za podloge, podne obloge i drvene podove

Mašine i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan izbor proizvoda za ugradnju, renovaciju i održavanje drvenih podova

Epoksidni podovi - strast za dizajn

Instalacioni sistemi za pločice i prirodni kamen

Alati za zidove i plafone.