UZIN UTZ SRBIJA DOO – OUP 2022

Opšti uslovi prodaje za ekonomske operatore

§ 1 Primena

1. Sve ponude, isporuke i usluge kompanije „Uzin Utz Srbija d.o.o. Bulevar Peka Dapčevića 43,Beograd, Srbija (u daljem tekstu: Uzin Utz Srbija doo ) moraju isključivo biti zasnovane na ovim Opštim uslovima prodaje (OUP), koji se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje primaocu pre nego što izvrši porudžbinu, postavljanjem porudžbine, primalac potvrđuje da je u potpunosti saglasan sa njom. Ovi OUP predstavljaju sastavni deo ponude i ugovora koje Uzin Utz Srbija doo zaključuje sa ugovornim partnerima (u daljem tekstu: primaoci) za isporuke robe i usluga koje oni nude, i primenjuju se na sve buduće isporuke robe i usluga, bez obzira na to da li se ponovo dostavljaju primaocu pre takve buduće isporuke. U slučaju budućih isporuka robe, usluga i ponuda koje se dostavljaju primaocu, mora se primeniti najnovija verzija OUP. Trenutna verzija OUP je dostupna za primaoce preko veb-sajta:www.rs.uzin.com
2. Sva odstupanja od ovih OUP Uzin Utz Srbija doo mora odobriti pisanim putem. Opšti ili poslovni uslovi primaoca ili treće strane se neće primenjivati, čak ni za pružanje usluga i primanje plaćanja, iako Uzin Utz Srbija doo u određenim slučajevima ne može posebno da se protivi takvim opštim ili poslovnim uslovima primaoca ili trećih lica, osim ako je izričito navedeno u pisanom obliku da se ova OUP ne primenjuju na određeni odnos. Pristajanjem na ove OUP, primalac se odriče primene i upotrebe sopstvenih opštih i poslovnih uslova u svojim odnosima sa kompanijom Uzin Utz Srbija doo i njenim podizvođačima, bez obzira na to kada primalac saopšti svoje opšte i poslovne uslove kompaniji Uzin Utz Srbija doo ili podizvođačima kompanije Uzin Utz Srbija doo . Svi usmeni dogovori u suprotnosti sa ovim OUP smatraju se nevažećim. U slučaju neslaganja sa ovim OUP, primenjuju se i imaju prednost isključivo pisani ugovori.

§ 2 Savetovanje

1. Uzin Utz Srbija doo savetuje primaoce samo na njihov izričit zahtev. Sve neizrečene izjave se ne smatraju savetovanjem.
2. Savetovanje kompanije Uzin Utz Srbija doo se isključivo zasniva na empirijskim vrednostima stečenim u toj kompaniji, koje potpuno neobavezujuće obuhvataju najsavremeniju nauku i tehnologiju.
3. Savetovanje kompanije Uzin Utz Srbija doo pokriva isključivo savetovanje primaoca o odabiru robe, ne računajući upotrebu te robe; ukoliko Uzin Utz Srbija doo ipak bude savetovao primaoca o upotrebi robe, takvo savetovanje se smatra potpuno neobavezujućim.
4. Savetovanje kompanije Uzin Utz Srbija doo o robi i uslugama isključivo obuhvata robu i usluge koje Uzin Utz Srbija doo postavlja na tržište (savetovanje je uslovljeno zaključenjem ugovora). Savetovanje ne uključuje savetovanje bez zaključenog ugovora, tj. bilo koja pojašnjenja koje Uzin Utz Srbija doo daje bez dodatnih dogovorenih usluga. Uzin Utz Srbija doo naročito obezbeđuje savetovanje u slučajevima kada primalac naruči podne usluge kod kompanije Uzin Utz Srbija doo .

§ 3 Ponuda i potvrda porudžbine

1. Sve ponude kompanije Uzin Utz Srbija doo se smatraju otvorenim i neobavezujućim u slučajevima kada nije naveden rok za prijem porudžbine, osim ukoliko su ponude izričito definisane kao obavezujuće. Validnost porudžbine primaoca, ili rok za prijem porudžbine, biće 10 radnih dana od datuma prijema porudžbine, osim ukoliko je dužio period važenja naveden u porudžbini.
2. Porudžbina je ponuda za sačinjavanje ugovora. Porudžbine moraju biti u pisanom obliku. Primalac može izvršiti porudžbinu telefonom na sopstvenu odgovornost. Takođe, u slučaju elektronski dostavljenih porudžbina (preko imejla), prijem porudžbine se obično ne potvrđuje posebno.
3. Porudžbina obuhvata sve podatke koji su potrebni za izvršenje porudžbine. Ovo se posebno primenjuje na jasne opise robe (npr. brojeve artikala) i količine.
4. Svi podaci koji nedostaju, koji su neispravni ili nepotpuni smatraju se neugovorenim, i ne predstavljaju osnovu za bilo koje izvršenje, garanciju ili zahtev za obeštećenje. Primalac je odgovoran za sve troškove koji nastanu usled podataka koji nedostaju, koji su neispravni ili nepotpuni. Uzin Utz Srbija doo nema obavezu da upozori primaoca o podacima koji nedostaju, koji su neispravni ili nepotpuni, i neće se smatrati odgovornim za bilo koja oštećenja izazvana takvim nečinjenjem.
5. U slučajevima kada se porudžbina primaoca razlikuje od neobavezujuće ponude kompanije Uzin Utz Srbija doo , primalac mora posebno utvrditi sve razlike, ili će se smatrati da porudžbina sadrži podatke navedene u neobavezujućoj ponudi kompanije Uzin Utz Srbija doo , i Uzin Utz Srbija doo je dužan da, ukoliko nije upoznat sa odgovarajućim razlikama, posluje u skladu sa sadržajem neobavezujuće ponude kompanije Uzin Utz Srbija doo , kao što je navedeno u potvrdi porudžbine. U tom slučaju, neće se smatrati da pisanom potvrdom porudžbine Uzin Utz Srbija doo potvrđuje porudžbinu sa drugačijom namenom od neobavezujuće ponude kompanije Uzin Utz Srbija doo , već da se potvrdom porudžbine njen sadržaj potvrđuje kao što je vidljivo odatle. U slučaju da potvrda porudžbine nije u skladu sa željama primaoca, Uzin Utz Srbija doo će odmah biti obavešten o tome, imajući u vidu da se već potvrđena porudžbina može izmeniti samo uz pristanak kompanije Uzin Utz Srbija doo .
6. Sve dopune i izmene ugovorenog sadržaja i uslova izvršenja porudžbine, uključujući ove OUP, moraju biti u pisanom obliku, inače će se smatrati nevažećim. Ne računajući pravne zastupnike ili prokuriste, zaposleni u kompaniji Uzin Utz Srbija doo nemaju prava da zaključe druge usmene ugovore u vezi sa ovim predmetom. Pored toga, zaposleni u kompaniji Uzin Utz Srbija doo nemaju prava da zaključuju bilo koje ugovore koji se ne odnose isključivo na isporuku robe i usluga od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo (npr. odloženo plaćanje, izmenjeni uslovi plaćanja ili alternativne metode o prestanku obaveza primaoca, itd.). Takve ugovore sa primaocem mogu zaključiti samo pravni zastupnici i prokuristi. Za svu dokumentaciju koja se dostavi telefaksom ili elektronskom poštom takođe se smatra da je sastavljena u pisanom obliku.
7. Uzin Utz Srbija doo ima pravo da zahteva od primaoca bilo koje dodatne informacije koje su neophodne za tehnički ispravno sprovođenje porudžbine.
8. Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada primalac primi pisano obaveštenje o svojoj porudžbini od kompanije Uzin Utz Srbija doo .
9. Primalac ne sme preneti ugovor na treću stranu bez izričite saglasnosti kompanije Uzin Utz Srbija doo . Odricanja od prava na ustupanje zahteva se ne primenjuju.

§ 4 Karakteristike robe

1. Podaci kompanije Uzin Utz Srbija doo o predmetu isporuke (npr. težina, dimenzije, potrošnja, utovarne vrednosti, granične vrednosti i tehnički podaci) i njihov shematski prikaz (npr. crtež ili fotografije) nisu obavezujući, osim ako se proizvod izričito koristi za ugovorene svrhe. Ovi podaci ne garantuju karakteristike robe, već isključivo opisuju robu ili usluge.
2. Uobičajena komercijalna odstupanja, odstupanja zasnovana na pravnim propisima i tehničkim unapređenjima, i razmena komponenti za njihove ekvivalente su dozvoljena, pod uslovom da se ne ugrozi upotrebljivost robe za svrhu navedenu u ugovoru.
3. U slučajevima gde se dogovorena roba može isporučiti sa različitim kvalitetom, ili gde konkretna roba nije dogovorena, Uzin Utz Srbija doo isporučuje robu srednjeg kvaliteta.

§ 5 Cene i plaćanje

1. Cene se primenjuju na obim isporuke i usluga koji je naveden u potvrdi porudžbine, i na nivou koji je naveden u potvrdi porudžbine. Sve dodatne ili posebne isporuke robe ili usluga uključuju dodatnu naknadu. Cene se izražavaju u RSD ,bez PDV-a , EXW Uzin Utz Srbija doo (Incoterms 2020), i uključuju pakovanje, izvozne carinske takse, naknade i druge javne doprinose povezane sa isporukom robe ili usluga, osim ako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku. PDV se obračunava na datu cenu i sadržan je u ukupnoj naknadi u datoj i potvrđenoj porudžbini .
Usled više sile, Uzin Utz Srbija doo može promeniti cene u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
2. Iznosi na fakturama dospevaju za plaćanje u roku od 30 dana od datuma izdavanja fakture, bez ikakvih odbitaka, osim ako je drugačije dogovoreno pisanim putem. Ukoliko u roku od 8 dana od prijema fakture primalac ne podnese žalbe protiv kompanije Uzin Utz Srbija doo , smatraće se da primalac prihvata i priznaje fakturu u izdatom obliku, da se ne protivi njenom sadržaju, i da je saglasan da isplati fakturu kao što je navedeno, bez ikakvih potencijalnih primedbi u pogledu isporučene robe ili usluga. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada Uzin Utz Srbija doo primi uplatu na svoj transakcijski račun. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, primalac duguje kompaniji Uzin Utz Srbija doo glavnicu uvećanu za zakonsku zateznu kamatu, i nadoknadiće kompaniji Uzin Utz Srbija doo sva oštećenja nastala neispunjenjem ugovornih obaveza.
3. Nadoknada neizmirenog potraživanja protivpotraživanjem primaoca prihvatljiva je samo kada je takvo protivpotraživanje neosporno (tj. kada je Uzin Utz Srbija doo prethodno obavešten o protivpotraživanju i kada ga prihvati kao neosporno) ili kada je priznato kao pravno obavezujuće.
4. Ukoliko dužnik ne ispunjava ugovorne obaveze, a posao se sastoji od više isporuka robe ili usluga, Uzin Utz Srbija doo ima pravo da se povuče iz isporuka koje su već izvršene, kao i iz svih budućih isporuka, ukoliko takvo neispunjenje ugovornih obaveza traje više od 10 dana. Nakon isteka ovog perioda, Uzin Utz Srbija doo ima pravo da aktivira data osiguranja, da ukine primaocu dogovorene popuste za buduće isporuke, kao i da zahteva isplatu svih pravnih troškova koji nastanu usled potraživanja kompanije Uzin Utz Srbija doo i stvarnih troškova koji nastaju zbog ponovne isporuke robe ili pruženih usluga.
5. Ukoliko nakon zaključenja ugovora Uzin Utz Srbija doo primi informacije o okolnostima koje mogu bitno uticati na solventnost primaoca i ugroziti isplatu neizmirenih ili nesprovedenih potraživanja primaoca prema kompaniji Uzin Utz Srbija doo u okviru posebnog ugovornog odnosa (ili iz drugih pojedinačnih porudžbina u okviru istog primenljivog okvirnog ugovora), Uzin Utz Srbija doo ima pravo da odbije izvršenje neispunjenih isporuka robe ili usluga ukoliko primalac ne obezbedi avansno učešće ili odgovarajuće osiguranje. Ukoliko primalac ne obezbedi učešće ili odgovarajuće osiguranje u odgovarajućem roku, Uzin Utz Srbija doo ima pravo da se povuče iz ugovora.
6. U slučaju da se protiv primaoca pokrenu postupci u skladu sa zakonom koji reguliše stečajni postupak, Uzin Utz Srbija doo ima pravo da se povuče iz ugovora. Primalac je u obavezi da obavesti Uzin Utz Srbija doo o bilo kojim takvim postupcima koji se pokrenu protiv njega, preporučenom poštom, najkasnije tri radna od početka postupka.

§ 6 Isporuka i rok isporuke

1. Isporuke će biti EXW Uzin Utz Srbija doo (u skladu sa Incoterms 2020) ili kako je drugačije dogovoreno u pisanoj formi.
2. Primalac je upoznat sa činjenicom da u predmetu isporuke mogu postojati razlike u izradi ili implementaciji, iako su u pitanju ista roba i iste usluge, i da se predmet isporuke može promeniti u skladu sa tehničkim napretkom ili novim razvojem poslovne linije. Razlike u boji takođe mogu nastati između uzoraka i konačne izrade ili implementacije. Primalac izričito prihvata takve razlike i odriče se svih relevantnih potraživanja, a naročito reklamacionih zahteva, potraživanja u vezi sa materijalnim defektima i zahteva za nadoknadom. Pre svake porudžbine, primalac dobija informacije od kompanije Uzin Utz Srbija doo o tome da li treba očekivati takve razlike ili ne, i traži od kompanije Uzin Utz Srbija doo da isporuči sve relevantne podatke o robi i uslugama.
3. Rokovi isporuke i rokovi za nabavku robe i usluga koje definiše Uzin Utz Srbija doo uvek se primenjuju kao indikativni (isključivo informativno), osim ako Uzin Utz Srbija doo izričito definiše fiksni period ili rok ili pristane na takav period ili rok. U okviru dogovorenih uslova slanja, periodi i rokovi isporuke odnose se na trenutak slanja robe špediteru, prevozniku ili trećoj strani ovlašćenoj za prevoz robe.
4. Ukoliko primalac ne ispuni svoje obaveze, Uzin Utz Srbija doo može (bez povrede njihovih prava koja nastaju usled neispunjavanja obaveza primaoca) odbiti da isporuči robu ili usluge bez obzira na definisane ili ugovorene periode ili rokove isporuke koji se, u tom slučaju, produžuju za period u kome primalac nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema kompaniji Uzin Utz Srbija doo .
5. Ukoliko je predmet isporuke pružanje usluga, primalac je dužan da obezbedi kompaniji Uzin Utz Srbija doo radne uslove koje definiše Uzin Utz Srbija doo , a pod kojima se usluga može izvršiti na odgovarajući način. Podizvođači mogu poveriti kompaniji Uzin Utz Srbija doo sprovođenje usluga.
6. Kompanija Uzin Utz Srbija doo se neće smatrati odgovornom za bilo koje neuspešno izvršenje ili kašnjenje u isporuci robe ili usluga ukoliko oni nastanu usled više sile ili drugih događaja, koji nisu izazvani aktivnostima kompanije Uzin Utz Srbija doo , i koji se nisu mogli očekivati u trenutku zaključivanja ugovora (npr. problemi pri nabavci materijala ili energije, štrajk, zakonsko zatvaranje radnih prostorija, nedostatak radne snage, manjak energije ili sirovina, problemi sa prevozom, problemi sa pribavljanjem potrebnih ovlašćenja, aktivnosti koje preduzimaju zvanični organi, ili manjak, nepravilnost ili kašnjenje nabavke od strane dobavljača, loši vremenski uslovi i drugi radni uslovi). Ukoliko takvi događaji značajno otežaju ili onemoguće isporuku robe ili usluga kompanije Uzin Utz Srbija doo , i ukoliko te smetnje nisu prolaznog karaktera, Uzin Utz Srbija doo ima pravo da se povuče iz ugovora. Međutim, ukoliko je smetnja prolazna prema svojoj prirodi (traje do mesec dana), periodi i rokovi se produžuju za period trajanja smetnje, i za odgovarajući period koji je potreban za ponovno započinjanje rada. Uzin Utz Srbija doo je dužan da odmah obavesti primaoca o svim smetnjama. Ukoliko usled kašnjenja primalac izgubi interes za primanje robe ili usluga, primalac se može povući iz ugovora.
7. Uzin Utz Srbija doo ima pravo na isporuku robe ili usluga u delovima ukoliko:
1. Primalac je u poziciji da koristi isporuku u delovima u predviđenom roku isporuke u skladu sa ugovorom,
2. Obezbeđuje se isporuka preostale naručene robe i usluga, i
3. Primalac neće morati da uloži dodatan rad ili dodatna sredstva usled isporuke u delovima (osim ako je Uzin Utz Srbija doo spreman da pokrije takve troškove).
8. Pakovanje će se staviti na raspolaganje primaocu , a dodaci za utovar (palete itd.) biće fakturisane po važećim prodajnim cenama uz ostalu robu na datum prometa robe .
9. Ukoliko Uzin Utz Srbija doo ne isporuči robu ili usluge na vreme, ili ukoliko isporuka robe ili usluga iz bilo kog razloga bude onemogućena, obaveza obeštećenja kompanije Uzin Utz Srbija doo biće ograničena u skladu sa članom 9. ovih Opštih uslova prodaje. U slučaju kašnjenja, primalac će obezbediti kompaniji Uzin Utz Srbija doo dodatni rok za usaglašavanje sa ugovorom koji, u slučaju isporuke robe ili usluga iznosi 15 dana, a u slučaju isporuke usluga 30 dana, osim ako pre zaključivanja ugovora primalac obavesti kompaniju Uzin Utz Srbija doo da je isporuka robe i usluga u okviru dogovorenog roka od suštinskog značaja za primaoca.
10. Primalac može otkazati porudžbinu samo pisanim otkazivanjem, i dok se isporuka robe ili usluga ne izvrši ili dok se predmet isporuke ne prihvati. Sve druge metode otkazivanja smatraju se nevažećim. U slučaju važećeg otkazivanja, primalac je dužan da nadoknadi sve već nastale troškove, kao i gubitak profita koji bi Uzin Utz Srbija doo ostvario da je odgovarajuća porudžbina izvršena u potpunosti, ne uzimajući u obzir druge poslovne operacije kompanije Uzin Utz Srbija doo .

§ 7 Mesto izvođenja, prelazak rizika, prijem

1. Mesto izvođenja za sve obaveze u okviru ugovornog odnosa (uzimajući u obzir to odakle dolaze isporuke za primaoca) su sedišta kompanije Uzin Utz Srbija doo ili eksterno skladište i/ili skladište špeditera, koje Uzin Utz Srbija doo stavlja primaocu na raspolaganje, a kod sprovođenja usluga, dogovoreno mesto izvođenja usluga. Primalac je dužan da prihvati isporuku robe ili usluga na datum koji navede kompanija Uzin Utz Srbija doo , ili na dogovoreni fiksni datum ili period.
2. Metode slanja robe i metode pakovanja biće podvrgnute detaljnom ispitivanju od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo .
3. Rizik od oštećenja i slučajnog oštećenja prelaze na primaoca najkasnije nakon prenosa predmeta isporuke (do početka utovara u slučaju prenosa robe), na primaoca, špeditera, prevoznika ili treće lice ovlašćeno za isporuku. Ovo se takođe primenjuje na isporuke u delovima ili ako Uzin Utz Srbija doo izvršava dodatne usluge (npr. slanje ili postavljanje). Bez obzira na dogovorenu metodu isporuke, primalac je dužan da pokrije troškove utovara robe. Ukoliko slanje ili prijem kasne zbog okolnosti koje su u okviru odgovornosti primaoca, u svetlu prvobitno planiranog datuma slanja ili prijema, rizik prelazi na primaoca onog datuma kada je predmet isporuke spreman za slanje i kada Uzin Utz Srbija doo obavesti primaoca o tome. U tom slučaju, primalac je dužan da nadoknadi kompaniji Uzin Utz Srbija doo sve troškove koje Uzin Utz Srbija doo pretrpi usled kašnjenja pošiljke ili prijema.
4. Uzin Utz Srbija doo je u obavezi da zaštiti pošiljku od krađe, lomljenja, oštećenja u toku transporta, požara i vode, kao i protiv svih drugih rizika, a na izričit zahtev i o trošku primaoca.
5. Predmet porudžbine smatra se prihvaćenim kada:
1. se izvrši isporuka robe ili usluga, i
2. kada Uzin Utz Srbija doo obavesti primaoca i pozove ga da preuzme robu ili izvršene usluge, i kada primalac primi isporuku robe ili usluga (prijemom se smatra i prijem od strane prevoznika).
6. Predmet isporuke takođe se smatra prihvaćenim u slučaju da se ispune uslovi iz prethodnog stava, i:
1. Nakon što prođe deset radnih dana od isporuke robe ili usluga, ili
2. Primalac počne da koristi predmet porudžbine, u ovom slučaju - 5 dana od isporuke robe ili usluga, i
u ovom periodu primalac odustane od prihvatanja porudžbine; međutim ne usled nedostatka, koji može biti predmet potraživanja i koji bi onemogućio ili značajno otežao normalnu upotrebu predmeta porudžbine.
7. Dovršeni predmet porudžbine takođe se smatra prihvaćenim kada Uzin Utz Srbija doo započne sprovođenje usluga, a primalac, u suprotnosti sa uslovima ugovora, onemogući izvršenje ugovornih obaveza.

§ 8 Osiguranje, materijalni nedostaci

1. Osiguranje za besprekoran rad robe važi godinu dana od datuma isporuke, ili tehničkog prijema ako je primenljivo. Primalac je dužan da obavesti kompaniju Uzin Utz Srbija doo o radu koji nije besprekoran u roku od dva radna dana od datuma otkrivanja nedostatka, opiše nedostatak i pozove Uzin Utz Srbija doo da izvrši pregled.
2. Isporučena roba ili usluge biće pažljivo ispitani od strane primaoca ili treće strane koju primalac ovlasti, da bi se utvrdili potencijalni očigledni materijalni defekti odmah pri isporuci ili prijemu. Smatra se da primalac nije prijavio očigledne materijalne defekte ukoliko ne obavesti kompaniju Uzin Utz Srbija doo , kada je prisutan, odmah pri isporuci ili prijemu, ili u roku od dva radna dana od datuma isporuke ili prijema, u pisanom obliku, o bilo kojim nedostacima, uključujući njihov detaljan opis, i poziv za kompaniju Uzin Utz Srbija doo da ispita takve nedostatke.
3. Primalac je dužan da obavesti kompaniju Uzin Utz Srbija doo o svim skrivenim materijalnim nedostacima koji postanu očigledni bez detaljne provere tokom normalne upotrebe predmeta isporuke, u roku od 6 meseci od datuma isporuke robe ili usluga, a najkasnije dva radna dana od uočavanja nedostatka.
4. U slučaju nedostatka robe, primalac je dužan da odmah nakon uočavanja nedostatka prestane sa upotrebom robe, ili se kompanija Uzin Utz Srbija doo neće smatrati odgovornom za oštećenja koja nastanu za primaoca, na osnovu kontinuirane upotrebe robe.
5. Na zahtev kompanije Uzin Utz Srbija doo , u slučaju ostvarivanje prava garancije ili tvrdnje o nedostacima robe, primalac mora ponovo isporučiti sporni predmet isporuke kompaniji Uzin Utz Srbija doo , i to bez troškova transporta. Ukoliko je sa kompanijom Uzin Utz Srbija doo dogovoren najpovoljniji put pošiljke, Uzin Utz Srbija doo je u obavezi da nadoknadi primaocu troškove naručivanja ukoliko su njegova sedišta locirana na mestu koje nije lokacija predviđene upotrebe. U tom slučaju, kada se dogovori najpovoljniji put isporuke, i kada se zahtev smatra opravdanim, Uzin Utz Srbija doo je dužan da nadoknadi troškove prevoza od mesta predviđene upotrebe do prostorija kompanije Uzin Utz Srbija doo .
6. Ukoliko se ustanovi da nedostaci isporučene robe, usluga ili rada nisu besprekorni, Uzin Utz Srbija doo ima obavezu i pravo da, u roku od 30 dana, računajući kumulativno od datuma prijema obaveštenja i datuma izvršene provere robe ili usluga sa nedostacima, odluči po svom izboru, o popravci ili slanju zamenske pošiljke. Uzin Utz Srbija doo ima pravo na dva pokušaja da ispravi nedostatke (za drugi pokušaj ispravke, imaju na raspolaganju 30 dana od prijema obaveštenja da odgovarajući nedostatak nije ispravljen). Ukoliko Uzin Utz Srbija doo ne izvrši uspešno popravku (ukoliko popravka ili isporuka nisu izvodljivi, ukoliko je nedostatak neprihvatljiv za Uzin Utz Srbija doo , odbijen od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo , ili ako ispravka nije izvršena u navedenom roku), primalac se može povući iz ugovora ili zahtevati odgovarajuće smanjenje plaćanja. U potonjem slučaju, primalac se može povući iz ugovora samo ukoliko je relevantni nedostatak značajan, tj. ukoliko ozbiljno onesposobljava upotrebu predmeta porudžbine. Takođe, u slučaju da je Uzin Utz Srbija doo već isporučio ili delimično isporučio porudžbinu, primalac se može povući iz celokupnog ugovora samo u slučaju da je celokupan posao prihvatljiv za primaoca.
7. Ukoliko je nedostatak direktno izazvan od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo (a ne treće stane ili podizvođača), primalac može zahtevati nadoknadu, u skladu sa uslovima navedenim u članu 9.
8. Odgovornost kompanije Uzin Utz Srbija doo se ne primenjuje ukoliko izvor nedostatka nije u samoj isporučenoj robi ili pruženim uslugama ili ukoliko je nedostatak posledica nepravilnog skladištenja, održavanja ili upotrebe u suprotnosti sa tehničkim standardima.
9. Odgovornosti kompanije Uzin Utz Srbija doo prema ovom članu prestaju ukoliko sam primalac, ili treće lice, bez ugovora kompanije Uzin Utz Srbija doo , promeni predmet porudžbine, na taj način uzrokujući nedostatak, ili onesposobi ili značajno oteža popravku predmeta porudžbine. U svakom takvom slučaju, primalac snosi dodatne troškove ispravke nedostatka koji nastaju takvom modifikacijom.
10. Kod reklamacionih zahteva ili zahteva o materijalnim nedostacima, primalac nema pravo ni da smanji ili zadrži plaćanje fakture kompanije Uzin Utz Srbija doo , koja se izdaje za isporuku relevantne robe ili usluga, ili bilo koju drugu fakturu kompanije Uzin Utz Srbija doo , niti će imati pravo na usklađivanje svojih potraživanja sa ovim fakturama.
11. Obaveštenje o reklamacionim zahtevima ili zahtevima o materijalnim nedostacima se dostavlja kompaniji Uzin Utz Srbija doo preporučenom poštom, pri čemu se datumom prijema smatra datuma ostavljanja pisma u pošti, a pored dogovorenog i propisanog sadržaja, pismo takođe mora sadržati datum kada je primalac primetio nedostatak. Primaocu se oduzima pravo da preduzme pravnu meru protiv kompanije Uzin Utz Srbija doo za reklamacione zahteve ili zahteve o materijalnim nedostacima ukoliko ne pokrene sudski postupak u roku od godinu dana od trenutka kada obavesti Uzin Utz Srbija doo o radu koji nije besprekoran. Primaocu se takođe oduzimaju prava na reklamacione zahteve ili zahteve o materijalnim nedostacima ukoliko ne obavesti Uzin Utz Srbija doo u skladu sa navedenim rokovima za obaveštavanje.

§ 9 Odgovornost za isplatu nadoknade

1. Odgovornost za isplatu nadoknade, prema bilo kom pravnom osnovu, a naročito na osnovu nemogućnosti upotrebe, kašnjenja, neispravne ili nepravilne isporuke, kršenja ugovora, kršenja obaveza ugovornih pregovora, i neprihvatljive aktivnosti, su, prema sadržaju i nivou l ograničeni na odredbe ovog člana.
2. Uzin Utz Srbija doo nije odgovoran za isplatu nadoknade u slučaju malog nemara njihovih organa, pravnih zastupnika, zaposlenih ili drugih poslovnih poverenika, pod uslovom da ugovorne obaveze nisu prekršene. Glavne ugovorne obaveze uključuju obavezu prezentacije besprekornog predmeta isporuke (tj. bez materijalnih posledica) i obavezu savetovanja, zaštite i pažljivog upravljanja, olakšavajući primaocu normalnu upotrebu predmeta isporuke, u skladu sa ugovorom, ili garantovanje zaštite života zaposlenih primaoca, ili zaštitu njegove svojine od znatnih gubitaka.
3. U slučaju odgovornosti za mali nemar, odgovornost kompanije Uzin Utz Srbija doo za materijalno oštećenje će biti ograničena na 1000,00 evra po slučaju oštećenja (u skladu sa nivoom pokrivenosti na osnovu osiguranja za zahteve po odgovornosti koji nastaju usled aktivnosti kompanije Uzin Utz Srbija doo ili proizvoda), iako su prekršene osnovne ugovorne obaveze.Prilikom obračuna primenjuje se srednji kurs NBS .
4. U slučaju odgovornosti kompanije Uzin Utz Srbija doo za grubi nemar, odgovornost kompanije Uzin Utz Srbija doo za isplatu nadoknade je ograničena na 2.000,00 evra.
Prilikom obračuna primenjuje se srednji kurs NBS .
5. Ukoliko je kompanija Uzin Utz Srbija doo odgovorna za isplatu nadoknade, njena odgovornost je ograničena na oštećenje koje Uzin Utz Srbija doo predvidi pri zaključivanju ugovora kao potencijalnu posledicu kršenja ugovora ili koje je Uzin Utz Srbija doo trebalo da predvidi na osnovu normalne poslovne provere. Bilo koja indirektna oštećenja i posledična oštećenja koja nastanu usled nedostataka predmeta porudžbine, i svaka izgubljena dobit, biće isključeni.
6. Uzin Utz Srbija doo se neće smatrati odgovornim za bilo koja nematerijalna oštećenja.
7. Navedeni izuzeci i ograničenja odgovornosti za plaćanje nadoknade se jednako primenjuju za organe, pravne zastupnike, zaposlene i druge poslovne poverenike kompanije Uzin Utz Srbija doo .
8. Ukoliko Uzin Utz Srbija doo ponudi tehničke informacije ili se uključi u savetovanje, a te informacije ili savetovanje prevazilaze obim isporuke koja je ugovorno preuzeta i prihvaćena od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo , takve usluge se pružaju besplatno i svaka odgovornost će biti isključena.
9. Ograničenja navedena u ovom članu se ne primenjuju u slučajevima kada je Uzin Utz Srbija doo odgovoran za plaćanje kompenzacije na osnovu namernih akcija, kada je Uzin Utz Srbija doo odgovoran za plaćanje nadoknade za garantovane karakteristike robe, u slučaju ugrožavanja života, izazivanja telesnih povreda ili ugrožavanja javnog zdravlja, ili u skladu za zakonom za odgovornost za proizvod.

§ 10 Zadržavanje vlasništva

1. Zadržavanje vlasništva koje se ugovara u nastavku služi za osiguranje svih postojećih i budućih zahteva od strane kompanije Uzin Utz Srbija doo protiv primalaca od postojećih odnosa o isporuci između ugovornih strana (uključujući bilansna potraživanja iz odnosa trenutnog naloga, ograničena na odnose o isporuci).
2. Roba koju Uzin Utz Srbija doo isporuči primaocu ostaje vlasništvo kompanije Uzin Utz Srbija doo do potpune isplate svih potraživanja kompanije Uzin Utz Srbija doo prema primaocu. Roba, i roba koja zamenjuje robu u okviru ove klauzule o zadržavanju vlasništva, se u daljem tekstu naziva „zadržana roba”.
3. Primalac će besplatno čuvati zadržanu robu za kompaniju Uzin Utz Srbija doo .
4. Na zahtev kompanije Uzin Utz Srbija doo , primalac je dužan da dostavi informacije o stanju robe, koja je u vlasništvu kompanije Uzin Utz Srbija doo , i o svim potraživanjima ustupljenim kompaniji Uzin Utz Srbija doo .
5. Primalac ima pravo da obradi i proda zadržanu robu u okviru svog redovnog poslovanja ili do trenutka izvršenja (tj. do ostvarenja prava na zadržavanje vlasništva - tačka 10). Zabranjeno je založiti ili preneti prava u osiguranje .
6. Ukoliko primalac obradi (postavi) zadržanu robu, primenjuje se dogovor da se postavljanje izvodi u ime i za račun kompanije Uzin Utz Srbija doo kao prodavca, i da stoga Uzin Utz Srbija doo direktno preuzima vlasništvo (ukoliko se njihova roba može smatrati glavnim predmetom) ili, u slučaju da se postavlja više materijala različitih vlasnika, a da se nijedan predmet ne može smatrati glavnim predmetom, suvlasništvo za novokreirani predmet u odnosu vrednosti između zadržane robe i novokreiranog subjekta. Ukoliko Uzin Utz Srbija doo ne zahteva takvo vlasništvo, smatra se da je primalac preneo vlasništvo, ili u prethodno navedenom odnosu - suvlasništvo, kompaniji Uzin Utz Srbija doo pre obrade zadržane robe.
7. U slučaju naknadne prodaje zadržane robe, primalac će radi bezbednosti (plaćanja) unapred ustupiti kompaniji Uzin Utz Srbija doo sve zahteve protiv kupaca prema ovom vlasništvu, ili u slučaju suvlasništva kompanije Uzin Utz Srbija doo , proporcionalno suvlasničkom udelu. Isto se primenjuje i na druge zahteve, koji će zameniti zadržanu robu, ili koji nastaju usled zadržane robe, npr. zahtevi za isplatu novca od osiguranja ili zahteva za nadoknadu na osnovu neprihvatljivih radnji, ukoliko se zadržana roba izgubi ili uništi. Uzin Utz Srbija doo neopozivo ovlašćuje primaoca da u njegovo ime izvrši povraćaj potraživanja ustupljenih kompaniji Uzin Utz Srbija doo . Uzin Utz Srbija doo može ukinuti ovo ovlašćenje za povraćaj potraživanja samo u slučaju ostvarivanja prava kompanije Uzin Utz Srbija doo na zadržavanje vlasništva.
8. Ukoliko zadržanu robu prisvoje treća lica, a naročito putem konfiskacije, primalac mora odmah obavestiti treće lice o vlasništvu kompanije Uzin Utz Srbija doo , a mora obavestiti i kompaniju Uzin Utz Srbija doo kako bi olakšao kompaniji Utz Slovenija doo ostvarivanje vlasničkih prava. Ukoliko treće lice ne može nadoknaditi kompaniji Uzin Utz Srbija doo sudske i vansudske troškove koji tada nastanu, primalac će garantovati nadoknadu tih troškova kompaniji .
9. Utz Utz Slovenija doo će osloboditi zadržanu robu, i predmete ili potraživanja koja zamenjuju zadržanu robu, po prijemu zahteva, prema sopstvenom nahođenju, ukoliko njihova vrednost premaši nivo osiguranih zahteva za više od 15 %.
10. Ukoliko se Uzin Utz Srbija doo povuče iz ugovora (izvršenje) u slučaju kršenja ugovora od strane primaoca (uključujući naročito neispunjenje obaveza plaćanja), Uzin Utz Srbija doo ima pravo da zahteva povraćaj zadržane robe.

§ 11 Poverljivost

Primalac se obavezuje da kao poslovnu tajnu čuva sve podatke koje primi od kompanije Uzin Utz Srbija doo , koje su navedene kao poverljive, i tamo gde je jasno da bi nastala značajna šteta ukoliko bi neovlašćeno lice saznalo te podatke, i da nikada neće otkriti takve podatke trećim licima, osim na odgovarajućoj pravnoj osnovi.

§ 12 Završne odredbe

1. Ukoliko primalac ozbiljno prekrši ovaj ugovor u pogledu konkretne porudžbine robe ili implementacije usluga, i ukoliko Uzin Utz Srbija doo može razumno pretpostaviti da će primalac prekršiti ugovor u pogledu budućih pojedinačnih porudžbina, Uzin Utz Srbija doo se može povući iz celokupnog ugovora, i zahtevati nadoknadu pretrpljene štete.
2. Ukoliko bilo koje odredbe ovih OUP budu ništavne ili isključene, ništavnost takve odredbe neće uticati na validnost drugih odredbi ovih OUP. U tom slučaju, poništena odredba biće zamenjena važećom odredbom, koju bi ugovorne strane ugovorile da su bile svesne ništavnosti ugovorene odredbe, a čije je značenje što približnije nevažećoj odredbi.
3. Neostvarivanje ili kašnjenje u ostvarivanju prava prema ugovoru ne smatra se odricanjem od takvog prava. Isto tako, ostvarivanje jednog prava ne treba da implicira odricanje od drugog prava, osim ako je drugačije navedeno u OUP, ili u slučajevima kada je njihovo istovremeno ostvarivanje konceptualno nemoguće.
4. Primalac je u obavezi da odmah obavesti kompaniju Uzin Utz Srbija doo o svim okolnostima koje nastanu, a koji mogu uticati na sposobnost primaoca da ispuni svoje obaveze prema ugovoru zaključenom sa kompanijom Uzin Utz Srbija doo .
5. Sud nadležan za sve potencijalne sporove koji mogu nastati iz odnosa između kompanije Uzin Utz Slovenija d.o.o. i primaoca biće Sud u Beograu.
6. Za celokupan odnos između kompanije Uzin Utz Srbija doo i primaoca primenjuje se nacionalno pravo Republike Srbije, a posebno Zakon o obligacionim obavezama, osim ako je odnos drugačije definisan u ovim OUP, ne računajući Konvenciju Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11/04/1980.


UZIN UTZ SRBIJA DOO, BEOGRAD

Instalacioni sistemi za podloge, podne obloge i drvene podove

Mašine i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan izbor proizvoda za ugradnju, renovaciju i održavanje drvenih podova

Epoksidni podovi - strast za dizajn

Instalacioni sistemi za pločice i prirodni kamen

Alati za zidove i plafone.